ತುಣುಕುಗಳು..

ಕೆಲವು ವರುಷಗಳಿಂದ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಪ್ರಯಾಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಶಾಂತ ಪರಿಸರ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಮಳೆ ನಿಂತು ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಹಚ್ಚ ಹಸಿರ ಸುತ್ತ ಸುಳಿಯವ ವೇಳೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮರೆಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಅಕ್ಷರಗಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೇಳುತ್ತಿತ್ತು.
ಅಂತೆಯೇ ಹೊರ ಬಂದ ತುಂಡುಗಳು.. ತುಣುಕುಗಳು..

:ಆಕೃಶ

       

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s