ಭಾವ ಹಲವು

ಮೊದಲಿಗೆ ನೀ ಬರಲು ಬಹು ಖುಷಿ
ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಏನೋ ಕಸಿವಿಸಿ
ಬಿಡದೆ ನೀನಿರಲು ದಣಿಯಿತು ಮನದಿ ಶಪಿಸಿ
ಯೋಚಿಸಿ ಬೆರಗಾದೆ ಭಾವನೆಗಳ ಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ..

ಓ ಮೇಘವೇ.. ಮಳೆ ನೀ ಸುರಿಸಿ !!

:ಆಕೃಶ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s