ನೆಲೆ

ಬಹು ವಿಶಾಲವೀ ಜಗವು..
ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರಲ್ಲಿ ಮುದವು.

ನೆಗೆವ ಮನಕೆ ಬೇಕೊಂದು ತಾಣ..
ಸಂಸಾರವೇ ಅದಕೊಂದು ಬಾಣ.

ದಿಕ್ಕರಿಯದೆ ತೇಲುವ ಮೋಡವ,
ಗಿರಿ ತಡೆದು ಇಳಿಸಿದಂತೆ..
ವಿಸ್ಮಯವೀ ತುಂಬು ಪ್ರೀತಿ,
ಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಳದಿ ಊರುವ ರೀತಿ !!

:ಆಕೃಶ

 

Advertisements