ಭಾವ ಹಲವು

ಮೊದಲಿಗೆ ನೀ ಬರಲು ಬಹು ಖುಷಿ
ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಏನೋ ಕಸಿವಿಸಿ
ಬಿಡದೆ ನೀನಿರಲು ದಣಿಯಿತು ಮನದಿ ಶಪಿಸಿ
ಯೋಚಿಸಿ ಬೆರಗಾದೆ ಭಾವನೆಗಳ ಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ..

ಓ ಮೇಘವೇ.. ಮಳೆ ನೀ ಸುರಿಸಿ !!

:ಆಕೃಶ

ತುಣುಕುಗಳು..

ಕೆಲವು ವರುಷಗಳಿಂದ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಪ್ರಯಾಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಶಾಂತ ಪರಿಸರ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಮಳೆ ನಿಂತು ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಹಚ್ಚ ಹಸಿರ ಸುತ್ತ ಸುಳಿಯವ ವೇಳೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮರೆಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಅಕ್ಷರಗಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೇಳುತ್ತಿತ್ತು.
ಅಂತೆಯೇ ಹೊರ ಬಂದ ತುಂಡುಗಳು.. ತುಣುಕುಗಳು..

:ಆಕೃಶ